Lidmaatschap

Lidmaatschap

  • De leden betalen een jaarlijkse contributie. Leden die nieuw toetreden, betalen tevens een entreegeld. Deze bedragen worden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het entreegeld is eenmalig.
  • Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 20 december 2008 wordt de contributie geïnd door middel van een automatische incasso. De automatische incasso vindt plaats in de maand maart van het contributiejaar.
  • Voor het seizoen 2020 gelden de volgende contributies:

Senioren

215,00

Junioren

135,00

Mini-junioren*

60,00

Studentenleden

60,00

Thee-leden

35,00

Gezinslidmaatschap

500,00

Entreegeld

25,00

Jeugd Proeflidmaatschap (mini-)junioren**

25,00

* Mini-junioren zijn de jongste junioren (t/m het jaar waarin het kind 8 jaar wordt)

** 1 Jaar proeflidmaatschap voor 25,00 euro voor (mini-)junioren die niet eerder lid zijn geweest. Na dit jaar kun je kiezen voor een junior lidmaatschap, familie lidmaatschap of je lidmaatschap beeindigen. 

Bij toetreding als lid vóór 1 juli is voor dat jaar volledige contributie inclusief entreegeld verschuldigd. Betaling dient in de eerste maand van het lidmaatschap te geschieden.

Bij toetreding als lid na 1 juli is over dat jaar 50% van de contributie inclusief volledig entreegeld verschuldigd. Betaling dient in de eerste maand van het lidmaatschap te geschieden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een lopend verenigingsjaar vindt geen kwijtschelding of restitutie van contributie plaats. 

Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

Alle bardienstplichtige leden die hun bardienst(en) willen afkopen, zijn 25 euro per afgekochte bardienst verschuldigd (zie barreglement). Afkoop kan geschieden door machtiging te verlenen aan de penningmeester om 25 euro per bardienst af te laten schrijven. Dit kan middelseen e-mail naar penningmeester@woburn.nl. Alternatief is het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN: NL83 FVLB0226645231 tnv TV Woburnpark o.v.v. afkoop bardienst 'naam lid'.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het kalenderjaar via de website (met het aanmeld formulier dat u aantreft onder menu Lidmaatschap > opzeggen), anders is men een volledig jaar contributie verschuldigd.  

Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een lopend verenigingsjaar vindt geen kwijtschelding of restitutie van contributie plaats. 

Introduceren

Ieder lid kan een potentieel lid 1x kosteloos introduceren om kennis te maken met TV Woburn. De introductie voor het potentiele lid is eenmalig. 

Aanmelding

Kan met het aanmeld formulier dat u vind onder menu Lidmaatschap  Aanmelden